Acasă Politic Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 31 august 2022

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 31 august 2022

DISTRIBUIȚI

   PROIECTE ÎN ANALIZĂ

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat (PRIMĂ LECTURĂ)
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar (PRIMĂ LECTURĂ)
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 4 Ia Hotărârea Guvernului nr.369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei (PRIMĂ LECTURĂ)
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PRIMĂ LECTURĂ)
 5. PROIECTE DE LEGI
 6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Actul normativ modifică și completează unele dispoziții care reglementează mandatul european de arestare, în acord cu Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Decizia CCR nr. 359 cu privire la neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr. 302/2004 în forma actuală.

Prin acest act normativ, se urmărește îmbunătățirea și eficientizarea legislației în materia extrădării și a mandatului european de arestare (MEA), dar și armonizarea cu necesitățile identificate în practica structurilor de specialitate implicate.

Modificările aduse în materia extrădării vizează atât o reglementare mai precisă a procedurilor în cazul solicitanților de azil/protecție internațională, necesare mai ales în contextul conflictului din Ucraina, cât și pentru situațiile în care CEDO constată o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale în materia extrădării.

O altă modificare prevede desemnarea tuturor instanțelor de judecată sau, după caz, parchetelor (în funcție de faza procesuală) de a executa cereri de asistență judiciară internațională având ca obiect audierea prin videoconferință, în locul curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea. În contextul în care, ulterior adoptării reglementărilor existente, dotarea cu echipament de videoconferință a instanțelor din România s-a îmbunătățit semnificativ, având în vedere și necesitatea asigurării celerității procedurii s-a apreciat că o descentralizare a sistemului de executare a cererilor având ca obiect audierea prin videoconferință este o măsură necesară și utilă.

Totodată, au fost inserate dispoziții care să clarifice modalitatea în care se execută de către autoritățile române cererile de indisponibilizare și confiscare întemeiate pe Acordul Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte.

Comunicatul Ministerului Justiției: http://bitly.ws/tPYn

III.  ORDONANȚE

 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Noile reglementări simplifică și îmbunătățesc legislația de procedură fiscală și o adaptează la evoluțiile internaționale, recomandările și bunele practici promovate de OCDE.

Principalele modificări legislative aduse de ordonanță au în vedere:

   Îmbunătăţirea echilibrului în relaţia dintre contribuabili şi organele fiscale în scopul creşterii încrederii contribuabililor în administrația fiscală, ANAF va publica pe site lista contribuabililor persoane juridice care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și nu figurează cu obligații restante.

   Pentru nerezidenți, se stabilește perioada maximă a inspecției fiscale la 180 de zile, la fel ca pentru marii contribuabili.

   Pentru situația în care valorificarea bunurilor unui debitor se face la o valoare mai mică decât cea care a fost cuprinsă în raportul de evaluare, dar care asigură recuperarea integrală a creanței fiscale și a accesoriilor, se consideră îndeplinit scopul recuperării.

   Se introduce posibilitatea restituirii taxei pentru soluția fiscală anticipată în condițiile în care contribuabilul renunță la aceasta soluție în perioada analizei prealabile.

   Pentru persoanele nerezidente care se înregistrează fiscal nu mai este necesară atribuirea unui număr de identificare fiscală suplimentar.

   Se introduce posibilitatea constituirii garanțiilor pentru eșalonarea creanțelor, precum și pentru eșalonările succesive.

   Va exista posibilitatea eșalonării TVA, accizelor sau taxelor vamale pentru care administrarea revine Autorității Vamale Române.

   Corelarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu alte acte normative.

 1. ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare

Măsurile avute în vedere se referă la actualizarea cadrului legal astfel încât să poată fi efectuate plățile la termen ale facturilor anuale ce reprezintă cheltuielile ocazionate de procesul de aderare a României la OCDE, din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, dar și la asigurarea bazei legale pentru efectuarea de plăți în avans în cazul achiziției de bunuri și servicii specifice de către Serviciul Român de Informații.

Ordonanța prezintă o importanță deosebită pentru derularea în bune condiții a procesului de aderare a României la OCDE, după elaborarea de către Secretariatul OCDE a Foii de parcurs (Accession Roadmap) și lansarea discuțiilor de aderare.

 1. ORDONANȚĂ privind reglementarea unei măsuri financiar – fiscale şi bugetare

Actul normativ aprobat creează cadrul legal pentru asigurarea surselor de finanțare a anumitor cheltuieli generate de reprezentarea României în Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), în perioada 1 octombrie 2022- 30 septembrie 2025.

Plata chiriei biroului permanent din sediul Organizației Aviației Civile Internaționale de la Montreal (Canada), precum și a cheltuielilor cu utilitățile necesare și a serviciilor de comunicații, este de aproximativ 700.000 de lei pentru cei trei ani cât România va face parte din Consiliul OACI. Aceste cheltuieli vor fi suportate, pe perioada mandatului de reprezentare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Astfel, se vor asigura condițiile necesare pentru buna desfășurare a activității reprezentantului României în Consiliul OACI, precum și îndeplinirea obligaţiilor asumate față de statele membre CERG (Grupul Central-European de Rotație).

Informații suplimentare: Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) stabilește normele internaționale necesare siguranței și eficienței transporturilor aeriene și coordonează cooperarea internațională în domeniul aviației civile. Pentru alegerile care vor avea loc în cadrul Adunării Generale a OACI din 2022, statele CERG vor susţine România pentru a candida pentru un loc în Consiliul OACI.

Prin Memorandumul din 10.02.2021, Guvernul a aprobat depunerea candidaturii României pentru ocuparea unui loc în cadrul Consiliului OACI, pentru perioada 2022-2025.

 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Actul normativ prevede măsuri și clarificări ale cadrului legal din sistemul de sănătate cu scopul îmbunătățirii activității și a managementului din acest domeniu.

În acest sens, documentul creează cadrul legal pentru desemnarea Institutului Naţional de Sănătate Publică ca unitate sanitară clinică fără paturi, care asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a rețelei de sănătate publică, supraveghează starea de sănătate a populației, bolile transmisibile şi netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară, elaborează metodologii, instrumente şi indicatori de monitorizare şi evaluare a stării de sănătate, a serviciilor şi programelor de sănătate publică şi asigură un sistem informațional integrat pentru managementul sănătăţii publice.

De asemenea, se creează posibilitatea ca, în situațiile de risc biologic și epidemiologic, Ministerul Sănătății să poată dispune organizarea la nivelul unităților sanitare, a farmaciilor comunitare/oficinelor comunitare rurale sau în cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, a unor centre care furnizează servicii de vaccinare, de diagnostic, evaluare și tratament.

În documentul aprobat astăzi, se regăsesc reglementări noi cu privire la situațiile în care se asigură finanțarea cheltuielilor cu medicamentele din bugetul Ministerului Sănătății și se clarifică modul de decontare a medicamentelor pentru bolnavii care sunt eligibili la tratament în străinătate, conform Ordinului nr.50, fără afectarea bugetului de stat.

Mai mult, se stabilește modificarea pachetul minimal de servicii care se acordă persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat, prin completarea cu servicii medicale de asistență medicală primară.

Pentru a putea beneficia de aceste noi servicii medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat vor avea obligația să se înscrie pe lista unui medic de familie.

Astfel, cel puţin 2 milioane de persoane neasigurate vor fi înregistrate la furnizorii de asistenţă medicală primară (medicii de familie) și vor beneficia de pachetul minimal de servicii în asistenţa medicală primară.

Fondurile necesare pentru plata acestor noi servicii medicale vor fi suportate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Executivul a aprobat modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție.

Astfel, prin această ordonanţă se asigură finanțarea pentru toate tipurile de perdele forestiere de protecție cuprinse în Sistemul naţional al perdelelor forestiere de protecție, nu numai pentru cele de protecție a căilor de comunicație care fac parte din Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale.

De asemenea, se introduc și alte categorii de beneficiari, în speță proprietari de terenuri, care vor putea să înființeze perdele forestiere de protecție în mod voluntar, iar costurile aferente înființării perdelelor forestiere de protecție sunt decontate cu respectarea art.1 alin.(1) lit.a) din OUG nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit Legii, va furniza, la cerere și cu titlu gratuit, informațiile disponibile în format analogic în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Ordonanța va conduce la creșterea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră și la reducerea efectelor viscolelor și a zăpezilor masive asupra circulației autovehiculelor pe drumurile naționale și autostrăzi.

Până în prezent au fost plantate 197,27 ha  de perdele forestiere de protecție.

Comunicatul Ministerului Mediului: http://bitly.ws/tPMx

 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor

Ordonanța a fost aprobată.

 1. ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică – România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă in Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică

Actul normativ aprobă modificările anexei nr.1 a Ordonanței nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte. Astfel, se actualizează denumirea instituției române, respectiv „Institutul Român de Statistică” este înlocuit cu „Institutul Național de Statistică” (INS) și se înlocuiește suma de 500 de franci elvețieni cu 250 euro, reprezentând cotizația anuală de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică.

Totodată, actul normativ prevede alocarea sumelor de 23.400 euro pentru plata cotizației în vederea participării INS ca asociat în cadrul comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE pentru anul 2022, și 250 euro pentru plata cotizației în vederea participării INS ca membru în cadrul  Institutului Internațional de Statistică.

Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizațiilor anuale pentru Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statistică și Institutul Internațional de Statistică se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.

URGENȚĂ

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 119 alin. (1) – (4), art. 119(1) şi 119(2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare

Principalele modificări introduse reglementează  următoarele aspecte:

   Procedura prin care Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, la solicitarea Fondului de garantare a depozitelor bancare, poate garanta împrumuturile contractate de acesta, inclusiv cele cu caracter preventiv contractate de la instituţii financiare internaţionale și/sau instituţii de credit;

   Procedura de acordare a împrumuturilor de stat către Fondul de garantare a depozitelor bancare, atât din vărsăminte din privatizare în lei și valută, în cazul apariției situațiilor excepționale în care resursele financiare disponibile ale Fondului, în calitate de schemă de garantare a depozitelor, sunt insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor ori pentru finanţarea, potrivit obligaţiilor schemei de garantare a depozitelor, a măsurilor de rezoluţie a instituţiilor de credit participante, cât și, în completare,  din împrumuturi contractate de MF în acest scop.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

Hotărârea de Guverna fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

Prin actul normativ aprobat sunt reglementate o serie de aspecte ce vizează următoarele aspecte:

   Sunt indicate entitățile care se supun procedurii de autorizare și/sau înregistrare la Ministerul Finanțelor, în vederea desfășurării activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României. Astfel, se precizează că sunt vizate de noile reglementări casele de schimb valutar și respectiv entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică care solicită să desfășoare aceste activități;

   Sunt stabilite documentele în baza cărora se poate realiza organizarea şi desfăşurarea activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, respectiv pe bază de autorizaţie și scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp;

   Este interzisă desfăşurarea activităţii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, luând în considerare faptul că, în desfăşurarea activităţii de schimb valutar trebuie asigurate măsurile de cunoaştere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   Se precizează termenul în care entitățile a căror autorizație expiră, astfel că acestea pot depune cererea de reautorizare însoțită de documentația aferentă, completă cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației;

   Sunt stabilite condițiile pe care trebuie să le îndeplinească și respectiv, documentele pe care trebuie să le depună entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, în vederea obținerii autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic. Astfel, în cazul caselor de schimb valutar una dintre condițiile specifice o reprezintă, constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris și vărsat de minimum 350.000 lei, se asigură disponibilitățile bănești necesare derulării activității, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se în același timp obligația dovedirii provenienței sumei, ținând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat;

   Sunt stabilite operațiunile care pot fi efectuate de către entitățile autorizate, condițiile în care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizației acordată unei entități, precum și suspendarea sau revocarea scrisorii de atribuire a codului statistic;

De asemenea, sunt stabilite dispoziții tranzitorii care reglementează, etc.

   modalitatea de soluționare a cererilor depuse de entități și aflate în curs de soluționare la momentul intrării în vigoare a hotărârii;

   obligația entităților care dețin autorizație de schimb valutar valabilă, emisă în condițiile OMFP nr. 664/2012 și doresc să continue activitatea, de a depune în termen de maximum 360 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului, documentele necesare obținerii autorizației și scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispoziții;

   momentul încetării valabilității autorizațiilor și scrisorilor de atribuire a codurilor statistice, emise potrivit prevederilor OMFP nr. 664/2012, precum și obligația entităților, de a depune la direcția de specialitate, autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice a căror valabilitate a încetat.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guverna fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005

Actul normativ aprobat vizează stabilirea modalității de aprobare a cotei de până la 50% aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, la finalul sezonului de irigații; reglementarea procedurii pentru decontarea cotei de până la 50%, pentru funcționarea sistemelor de irigații locale, în cuprinsul anexei la prezentul act normativ; stabilirea unei derogări pentru decontarea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații aferent anului 2022.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/tPMp

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 10 alin. (1(2)) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Actul normativ aprobat prevede completarea sumelor necesare pentru plata către fermieri a ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru perioada aprilie 2022 – septembrie 2022.

Astfel, se majorează pe anul 2022 cu 480.000.000 lei fondurile alocate schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură  de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar suma totală alocată cu această destinație crește la 817.000.000 lei.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/tPM6

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificaţie, a valorilor de inventar şi datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Hotărârea de Guverna fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea descrierii tehnice, actualizarea valorilor de inventar, schimbarea titularului dreptului de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru comasarea nr. MF 34911 şi 153268 la poziția cu nr. MF 34911 şi comasarea nr. M.F. 35002 şi 166264 la poziția cu nr. M.F. 35002

Hotărârea de Guverna fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta ocolitoare Giurgiu”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta ocolitoare Giurgiu”

Actul normativ prevede aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta ocolitoare Giurgiu”, a amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național, precum și a listelor cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, precum și a imobilelor proprietate publică a statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere.

Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al investiției aflate pe raza localităților Frătești, Giurgiu, Stănești, și Slobozia din județul Giurgiu sunt în cuantum de 3.753.000 de lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2030

Actul normativ cuprinde Strategia națională privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2023 și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, documente care definesc cadrul și prioritățile de dezvoltare a sistemelor de transport inteligente pentru a contribui la creșterea nivelului de siguranță rutieră, creșterea eficienței activității de transport și reducerea impactului negativ asupra mediului pentru rețeaua națională, precum și interfețele cu celelalte moduri de transport.

Aprobarea Strategiei reprezintă o condiționalitate stabilită prin PNRR, conform jalonului nr.65 Aprobarea Strategiei și planului de acțiuni privind sistemele inteligente de transport (STI), parte a reformei nr.1 Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră din Componenta C4. Transport sustenabil.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii, codului de clasificație, descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unei construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al Oraşului Jimbolia, Judeţul Timiș

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea redării în circuitul agricol a unor terenuri înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ,,Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la țărmul Mării Negre”, scoase temporar din circuitul agricol

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a bunului imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea imobilului din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 1 lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr.147/2007 pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenţiei Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene şi ale Instrumentului european pentru pace, referitoare la operațiile Uniunii Europene care au implicații militare sau din domeniul apărării

Actul normativ actualizează cadrul normativ privind plata contribuțiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenției Europene de Apărare (AEA), Centrului Satelitar al UE și ale Instrumentului european pentru pace.

Prin modificările aduse va fi facilitată participarea structurilor MApN în cadrul proiectelor și programelor colaborative derulate sub egida Agenției Europene de Apărare, în conformitate cu aranjamentele de proiect/program semnate de MApN și având în vedere angajamentele politice asumate de România, la nivelul UE.

Totodată, actul normativ stabilește cadrul necesar aplicării prevederilor art.19-21 din Decizia 2015/1835/PESC a Consiliului din 12 octombrie 2015 de definire a statutului, sediului și regulamentului de funcționare ale AEA.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2770 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

Potrivit legislației în vigoare, lista infrastructurilor critice naționale se revizuiește periodic. Ca urmare a faptului că, în prezent, șase autorități publice au parcurs integral procesul de revizuire a listelor conținând infrastructurile critice naționale desemnate prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne a promovat această hotărâre de modificare și completare a respectivelor obiective.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor

Actul normativ vizează extinderea categoriilor de persoane cărora li se aplică Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, motivată de reducerea presiunii asupra sistemului de azil, dar și de necesitatea menținerii unității familiei pentru membrii de familie ai străinilor care se califică pentru protecție temporară și pentru care nu există soluții legale care să nu presupună despărțirea familiei sau recunoașterea de statute diferite.

Astfel, vor putea beneficia de protecție temporară apatrizii și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care pot dovedi că își aveau reședința legală în Ucraina înainte de 24 februarie 2022, pe baza unui permis de ședere permanentă valabil eliberat în conformitate cu dreptul ucrainean și care nu se pot întoarce în condiții sigure și stabile în țara sau regiunea lor de origine.

Vor beneficia de protecție temporară și membrii de familie ai acestora, respectiv soțul/soția, precum și copiii minori necăsătoriți, fără a se distinge dacă sunt legitimi, născuți în afara căsătoriei sau adoptați.

De asemenea, protecția temporară se va aplica și în cazul altor rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate, respectiv părinții de altă cetățenie sau alte rude adulte care însoțesc și de care sunt dependenți minorii ucraineni.

O altă modificare constă în extinderea, categoriile de persoane față de care polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări realizează o analiză, prin activităţi specifice, privitoare la posibilitatea acestora de a se întoarce în condiţii sigure şi stabile în ţara sau regiunea lor de origine

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana” al judeţului Bihor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la constituirea Fondului special de solidaritate al managementului traficului aerian european prin care vor fi sprijinite Ucraina şi Republica Moldova în susţinerea costurilor, aferente anului 2022, cu personalul operaţional şi tehnic din cadrul furnizorilor serviciilor de navigaţie aeriană din cele două state, în condiţiile aprobării unei asemenea măsuri prin Decizie a Comisiei permanente a Organizației Europene pentru Securitatea Navigației Aeriene (EUROCONTROL)

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienţei energetice şi implementării proiectelor de infrastructură în energie

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi didactice, didactic auxiliare şi de cercetare vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022, precum şi ocuparea posturilor didactice de predare vacante sau rezervate şi a unor posturi didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022- 2023

Memorandumul a fost inițiat pentru a permite în primul semestru al anului universitar 2022-2023 ca instituțiile de învățământ superior de stat să poată organiza concursuri pentru ocuparea unor posturi, vacante sau temporar vacante, precum și a posturilor vacante create, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în afara organigramei, în baza proiectelor aflate în derulare, precum și a posturilor vacante cu finanțare din PNRR, aflate în afara organigramei.

Ministerul Educației subliniază că instituțiile de învățământ superior trebuie să asigure continuitatea procesului didactic și de cercetare în condițiile în care membri ai personalului didactic și de cercetare intră în procesul natural de pensionare. Totodată, instituțiile de învățământ superior sunt angrenate în derularea unor proiecte cu fonduri externe nerambursabile sau cu finanțare PNRR pentru acre trebuie să-și asigure structura de personal pentru buna implementare a acestora.

De asemenea, se impune și organizarea de concursuri/examene pentru ocuparea unor posturi din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023.

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Chişcani, judeţul Brăila, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului în suprafaţă totală de 15.162 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Chişcani, identificat în cartea funciară a comunei Chişcani nr. 77203, nr. cadastral 77203, din domeniul public al comunei Chişcani, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca facilitate de instruire la apă a subunităţilor de pontonieri, poduri, treceri nave fluviale, cercetare de geniu, infanterie şi cercetare din cadrul structurilor subordonate Statului Major al Forţelor Terestre

Guvernul a luat act de această notă.

 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului teren în suprafaţă de 67.511 mp, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Craiova, identificat în cartea funciară a municipiului Craiova nr. 214726, nr. cadastral 214726, din domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Guvernul a luat act de această notă.

VII.            PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 26 iniţiative legislative

VIII.           ANALIZE

 1. ANALIZĂ privind stadiul elaborării Proiectului de Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here