Acasă Economie AJOFM Ilfov: Economia socială, de la înființare la impact social

AJOFM Ilfov: Economia socială, de la înființare la impact social

DISTRIBUIȚI

Economia socială, denumită informal și cel de-al treilea sector, este definită ca fiind ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul  public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și execuţia de lucrări, amintește Corina Florentina Preda, purtător de cuvânt al AJOFM Ilfov.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

Principiile economiei sociale sunt prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului, solidaritatea şi responsabilitatea colectivă, convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi, control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate, caracterul voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale, personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice, alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Obiectivele economiei sociale sunt consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale realizează, în principal, următoarele activităţi de interes general:

  1. a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
  2. b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
  3. c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
  4. d) dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sprijină activităţile de economie socială prin  recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de întreprindere socială, recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale de inserţie prin acordarea mărcii sociale, dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale de inserţie, promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale, participarea la activităţi de economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit legii și înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în domeniul economiei sociale.

Potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia socială, entitățile economiei sociale din România sunt reprezentate de întreprinderea socială și întreprinderea socială de inserție.

Întreprinderea socială este persoana juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile economiei sociale.

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor; și are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

A.J.O.F.M. Ilfov analizeaza si evalueaza solicitarile persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale in vederea acordarii, dupa caz, a atestatului sau marcii sociale, emite deciziile de acordare ori, dupa caz, de neacordare a atestatului sau a marcii sociale, introduce informatiile privind intreprinderile sociale, respectiv intreprinderile sociale de insertie, in registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale si furnizeaza informatiile necesare actualizarii registrului, informeaza si acorda sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a intreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de insertie, precum si pentru desfasurarea activitatii acestora, monitorizeaza la nivel judetean, activitatea intreprinderilor sociale, respectiv a intreprinderilor sociale de insertie, si elaboreaza rapoarte trimestriale privind activitatea desfasurata de acestea, pe care le inainteaza A.N.O.F.M, intocmeste raportul anual de activitate si il transmite A.N.O.F.M. si propune masuri de imbunatatire si dezvoltare a domeniului de economie sociala, elaboreaza prin consultare cu intreprinderile sociale de insertie, planul judetean de insertie socioprofesionala care se supune aprobarii directorului executiv al A.J.O.F.M. Ilfov si presedintelui Consiliului Judetean Ilfov si il transmite in copie A.N.O.F.M, monitorizeaza trimestrial implementarea masurilor si actiunilor incluse in planul judetean de insertie si transmite semestrial A.N.O.F.M. un raport privind evaluarea modului de realizare a acestora, suspenda sau retrage, dupa caz, atestatul sau marca sociala și publica raportul anual de activitate pe pagina proprie de internet.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here