Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului  din 24 august...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului  din 24 august 2022

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGEprivind statutul judecătorilor şi procurorilor
 3. PROIECT DE LEGEprivind organizarea judiciară
 4. PROIECT DE LEGEprivind Consiliul Superior al Magistraturii
 5. PROIECT DE LEGEprivind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 6. PROIECTE DE ORDONANȚE
 7. PROIECT DE ORDONANȚĂpentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere
 8. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană
 9. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 10. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019 – 2021
 11. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 12. PROIECT DE ORDONANȚĂpentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE şi Comisia Consultativă Cer Deschis
 13. PROIECT DE ORDONANȚĂprivind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia pentru finanţarea unor proiecte în anumite domenii, semnat la Istanbul, la 31 martie 2022
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin şi avicol
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Argeş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Argeş în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Argeş, precum şi pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Braşov, Cluj şi Constanţa, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz casării
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societăţii CUPRU MIN S.A. Abrud rămas după deducerea impozitului pe profit
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea menţinerii valabilităţii Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E V – 1 Moineşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent şi Toreador Resources Corporation, în calitate de concesionar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1417/2004, ca urmare a schimbării structurii acţionariatului cu drept de control asupra actualului titular al acordului de concesiune, Stratum Energy România LLC.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate de către Societatea Algoritm S.R.L. prin Acordul de concesiune pentru dezvoltare – exploatare petrolieră în perimetrul DEE V – 6 Borş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent şi Societatea Algoritm.S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1249/2004, către Societatea Pacific Energy S.A.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe, în vederea scoaterii din funcţiune și casării

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind desemnarea administratorului sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării-

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului unor servicii comunitare de utilităţi publice

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Sita Buzăului, judeţul Covasna

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Brădeşti, judeţul Harghita

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Brăduţ, judeţul Covasna

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei ARTIS ca fiind de utilitate publică

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestui bun imobil, urmată de transmiterea imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al oraşului Sovata, judeţul Mureş

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul de Urgenţă ,,Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflat sub autoritatea Ministerului Energiei a unor bunuri imobile

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea calendarului activităţilor aflate în responsabilitatea autorităţilor de management pentru Programul operaţional Competitivitate şi Programul operaţional Infrastructură mare, precum şi a administratorului tehnic al sistemului informatic IMM Recover -Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea lansării apelurilor de proiecte
 3. MEMORANDUMcu tema: Aprobare privind semnarea convenţiei între România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a protocolului anexă la convenţie
 4. MEMORANDUM cu tema:Încetarea valabilităţii/denunţarea unor documente de cooperare pe relaţia cu Federaţia Rusă şi Republica Belarus
 5. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui protocol de colaborare cu Agenţia Naţională Antidoping din Republica Moldova
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite, reprezentată de Programul de Mediu al Naţiunilor Unite privind cea de-a patra reuniune a Procesului lntersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020 Eliberarea deplinelor puteri în vederea semnării Acordului din partea Guvernului României de către domnul Barna Tanczos, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, în măsura în care textul rezultat în urma negocierilor nu va conţine diferenţe substanţiale de fond faţă de propunerea de text a părţii române
 1. RAPOARTE
 2. RAPORTprivind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul 2021
 1. NOTE
 2. NOTĂ de INFORMARE cu tema: Creşterea nivelului de supracontractare în vederea finalizării procesul de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului POIM/935/9/1/ Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale din cadrul Axei Prioritare (AP) 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creşterea capacităţii degestionare a crizei sanitare COVID-19 din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020

VII.       INFORMĂRI

 1. INFORMAREreferitoare la sarcina rezultată din şedinţa Guvernului din data de 10 august 2022

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here