Acasă Politic Actele normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 30 martie 2022

Actele normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 30 martie 2022

DISTRIBUIȚI
 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-17.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-18.pdf

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 – 2023

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-107.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022 – 2023

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-108.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind înfiinţarea Spitalului ,,George Emil Palade”, unitate sanitară cu paturi în subordinea Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-109.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-110.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind înscrierea imobilului – clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, judeţul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-111.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, respectiv pentru îndreptarea unei erori de înregistrare, şi actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile care se transmit, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-112.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind înscrierea unei părţi din imobilul, teren şi construcţie, situat în municipiul Oradea, str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 10, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii din Oradea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-113.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXE-4.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 şi a Planului de acţiune pentru perioada 2022-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-114.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1.412/2004

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-115.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-116.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022- 2025 şi a Planului de acţiune aferent acesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-117.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Prison Fellowship România ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-118.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-12.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-119.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-120.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-121.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Ialomiţa aval de acumularea Pucioasa – componenta I b.h. Ialomiţa Superioară”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-122.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-124.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-125.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-126.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-127.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-128.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Peregu Mare, judeţul Arad

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-129.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa – Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXA-4.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXE-1.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXA-5.pdf

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-13.pdf

 

III.         NOTE

 1. NOTĂ de informare privind vaccinurile împotriva COVID 19 achiziționate de România în perioada 2020 – 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-8.pdf

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUMcu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii întreprinderilor care îşi focalizează producţia în mediul rural şi urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 prin Programul RURAL INVEST în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-12.pdf

 1. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea negocierii şi semnării, de către România, a Programului lnterreg VI-A România-Bulgaria, aprobarea semnării scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze modificările solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-13.pdf

 1. MEMORANDUMcu tema: Aprobarea negocierii și semnării contractului de finanțare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Banca Europeană de Investiții privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din Planul național de redresare și reziliență al României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-14.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDEREcu privire la 10 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/PUNCTE-DE-VEDERE-4.pdf

 

 1. ANALIZE
 2. ANALIZAreferitoare la Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative
 3. ANALIZAreferitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism
 4. ANALIZAreferitoare la Memorandumul privind liniile directoare privind atragerea investițiilor, ca urmare a relocării companiilor din Federația Rusă, Ucraina și Belarus, în contextul actualei situații geostrategice

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here