Acasă Economie ANUNȚ

ANUNȚ

DISTRIBUIȚI

anunt_CiolpaniȘcoala Gimnaziala nr. 1 Ciolpani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar patrimoniu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii (S) și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;(vechime cel putin 3 ani in invatamant);
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

ü  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic( vechime  cel putin 3 ani in invatamant);

ü  studii medii liceale în domeniul economic (vechime cel putin 3 ani in invatamant);

ü   atestat, certificat sau punerea in parctica a   cunoaştintelor  unei  limbii străine de circulaţie internaţională(engleză/franceză), noţiuni de bază-nivel(citit,scris,vorbit);

ü  cunoștințe operare PC, programe de contabilitate;

ü  spirit organizatoric;

ü  abilități de comunicare şi relaţionare;

ü  abilități de coordonare a echipelor;

ü  capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;

ü  constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM, PSI, igiena.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Activitati desfasurate Data Interval orar
Depunerea dosarelor 14 martie-23 martie 2015 9.00 -13.00
Selectia dosarelor 26 martie  2015 18.00
Afisarea dosarelor admise 27 martie 2015 8.30
Contestatii dosare 27 martie 2015 Pana la ora 17.00
Solutionarea contestatii 30 martie 2015 12.00
Proba scrisa 31 martie 2015

 

 

Ora 13.30
Interviul 1 aprilie 2015 Ora13.30
Afisarea rezultatelor de la proba scrisa 31 martie 2015 Ora 18.00
Afisarea rezultatului final 2 aprilie 2015 Ora 10.00
Contestatii  rezultat final 3 aprilie 2015 9.00 -16.00
Afisarea  rezulatelor contestatiilor 4 aprilie 2015 9.00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare( anexa1);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta de vechime din care sa rezulte vechimea in munca si vechimea in invatamant( minim 3 ani);
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae model europass;
 1. caracterizare de la ultimul loc de muncă.

Atribuţii principale ale postului:

 • organizarea si gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;
 • gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ;
 • realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor;
 • necesare desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ;
 • elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de învățământ;
 • asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ;
 • recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare;

NOTA:

ü  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

ü  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

ü  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Alte detalii la sediul unitatii sau la tel: 021/2668125.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here