Acasă Politic Ce măsuri a luat Guvernul în ședința din 2 august 2018

Ce măsuri a luat Guvernul în ședința din 2 august 2018

DISTRIBUIȚI
 1. ORDONANŢE
 2. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 3. ORDONANȚĂ privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 4. HOTĂRÂRI
 5. HOTĂRÂRE pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018
 6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici
 7. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”
 8. HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi
 9. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1852/2001 al Comisiei precum şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi
 10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare şi nivelul salariilor de bază aferente acestora
 11. HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă din declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final, a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, Programul Operaţional Sectorial ”Transport” 2007-2013, Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 şi Programul Operaţional ”Asistenţă Tehnică” 2007-2013
 12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
 13. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

10.HOTĂRÂRE privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

11.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, a unui imobil şi a terenului aferent, trecut în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată

12.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi modificarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

15.HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Judo asupra unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova şi actualizarea Anexei nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui şi Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamţ

17.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

18.HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional Regional 2007-2013

19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.

20.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniul public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Uda, judeţul Argeş

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov

23.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Belciugatele, judeţul Călăraşi

24.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrun, judeţul Olt

25.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rociu, judeţul Argeş

26.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Victoria, judeţul Braşov

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Însurăței, judeţul Brăila

28.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Comăna, judeţul Braşov

29.HOTĂRÂRE privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică SA ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare

30.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada iunie-iulie 2018 pe cursurile de apă din județele Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mureș, Neamț, Suceava, Vâlcea

31.HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025

32.HOTĂRÂRE privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere

33.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Crișu Nina-Carmen

34.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către Jeacă Dumitru

35.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către Jeacă Dumitru

 

III.          MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2018-2020
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană şi mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale acestei variante a Programului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană, şi să retransmită documentul către Comisia Europeană
 3. MEMORANDUM cu tema: Implementarea Sistemului EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Schimbul Electronic de Informaţii de Securitate Socială) în România
 4. MEMORANDUM cu tema: Concluziile analizei de impact asupra transferului de competenţe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului şi sportului
 5. MEMORANDUM cu tema: „Concluziile analizei de impact asupra transferului de competențe de la nivel central la nivel local în domeniul turism”
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Curţii Constituţionale (cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat nr.2/2018)
 7. MEMORANDUM cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcțională

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here