Acasă Economie A ÎNCEPUT PROGRAMUL ”PRIMA CHIRIE”

A ÎNCEPUT PROGRAMUL ”PRIMA CHIRIE”

DISTRIBUIȚI

Precizări importante de la purtătorul de cuvânt al AJOFM Ilfov, Corina Florentina Preda

În luna ianuarie 2017, a intrat în vigoare noua masură activă privind stimularea ocupării forței de muncă oferită persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, prin modificările aduse Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de OUG nr.6/2017, precum și a Normelor metodologice nr.374/2017 de aplicare a legii este introdusă Prima de relocare.

Corin Florentina Preda, purtător de cuvânt al AJOFM Ilfov, subliniază că, potrivit legii, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respective sau în localitățile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri lunare realizate de acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei și se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă sunt respectate condițiile prevăzute mai sus.

Beneficiează de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, pentru o perioada de cel puțin 12 luni.

Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună sau să transmit prin modalitățile prevăzute de dispozițiile legale personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Oficialul AJOFM Ilfov mai spune că, prin derogare de la acest termen, prima de relocare se acordă și persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și care s-au angajat în perioada dintre 25 ianuarie 6 iunie 2017.

Persoanele care beneficiează de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu ala angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.

Angajații au obligația de a restitui integral suma primită ca primă de relocare potrivit în situația în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reședință, într-o perioadă de 12 luni de la angajare.

Prima de relocare prevăzută se acordă la cerere și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Pentru acordarea primei de relocare, persoanele care se califică trebuie să-şi depună dosarul la agenţiile de ocupare a forţei de muncă judeţene sau din Bucureşti, în termen de 60 de zile după ce îşi găsesc un loc de muncă.

 

Acte necesare pentru a beneficia de primă

 

Cerere tip;

Actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţiei sau copiilor aflaţi în întreţinere;

Contractul de muncă, în copie, sau dovada încadrării printr-un act eliberat de angajator, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, cu precizarea locului de muncă;

Se scrie un angajament, după un model dat, pentru respectarea distanţei faţă de locul de domiciliu;

Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii doi ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;

Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;

Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;

Declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum şi că persoana solicitantă ori soţul, soţia acesteia, copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, nu deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa ori în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

Declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzută la art. 762 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;

Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;

Certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

Actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

Contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

Declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 463 alin.(3) pe fiecare categorie de venit net care se realizează după caz, în luna anterioară lunii în care se depune cererea şi documentele care o însoţesc pentru solicitarea primei de relocare, însoţită de copie de pe extrasul de cont, adeverinţa, talon de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situaţia veniturilor care se realizează din cedarea folosinţei bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;

Adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrat în muncă şi care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situaţia în care aceste informaţii nu sunt evidenţiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la punctul 3.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here