Acasă Educatie IPJ Ilfov recrutează

IPJ Ilfov recrutează

DISTRIBUIȚI

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017.

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I. precum şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale, se depun până la data de 26 mai 2017, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, se depun până la data de 21 iulie 2017, la sediul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, cu sediul în Bucureşti, şos. Fabrica de Glucoză, nr. 5 – 7, Sector 2, Serviciul Resurse Uman, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 15.00.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

De asemenea, candidații trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist, să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani și să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. Candidații trebuie să aibă până în 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Criterii mai dure pentru cei care vor la ANI

Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi); au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2017; sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverinţă care dovedeşte susţinerea examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017; au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8.00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7.00; cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română; nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile; sunt ”apţi medical” conform baremelor stabilite de SRI, sunt apţi psihologic, au o conduită civică şi morală corespunzătoare, nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată. În situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, candidații trebuie să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora. La fel dacă participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi. Candidații trebuie să fie dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii ”Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat și să accepte interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare.

Nu în ultimul rând, cei admiși trebuie să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat. În situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale, adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar, cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii și tinerii care anterior școlarizării au consumat sau desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control național o ri prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here