Acasă Politic Legea insolvenței, modificată prin OUG

Legea insolvenței, modificată prin OUG

DISTRIBUIȚI

 

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 27 septembie 2018

 

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/LG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/OUG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-58.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 – km 184+390”, precum şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2012

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-59.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-60.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-61.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-62.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea pct.VII subpct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HGNF-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Platformă naţională integrată – Wireless Campus”

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-63.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Achiziţie navă maritimă de patrulare”

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HGANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-64.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/09/HG-65.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Participarea României, prin Consiliul Concurenţei şi Secretariatul General al Guvernului, într-un proiect de asistenţă tehnică, realizat de Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), privind simplificarea sistemului de licenţiere a activităţii antreprenoriale din toate sectoarele economiei româneşti

 

 1. INFORMĂRI

 

 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din anul 2018

 

 

 

Vă prezentăm Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței

Având în vedere necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare față de societățile aflate în stare de insolvență, cu respectarea șanselor de redresare a acestora, ținând seama de necesitatea adoptării unor măsuri menite să evite afectarea mediului concurenţial prin folosirea procedurilor insolvenței în mod abuziv de către unii debitori care utilizează mecanismele reglementate de legea insolvenței cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat, având în vedere că eficientizarea procedurilor de insolvenţă şi îmbunătăţirea protecţiei drepturilor creditorilor contribuie în mod substanţial la îmbunătăţirea climatului de afaceri, creând, astfel, premisele pentru redresarea afacerilor viabile şi recuperarea mai rapidă a creanţelor, inclusiv a celor bugetare, fiind în concordanță atât cu interesul bugetar cât și cu interesul economico-social general al României, ținând cont de obiectivele Programului de guvernare 2018-2020, cu privire la obiectivele de creștere economică, de îmbunătățire a mediului de afaceri și de creştere a nivelului de colectare a veniturilor bugetare, având în vedere că în prezent se află în procedura insolvenței, în perioada de observație, peste 6.000 de societăți cu circa 64.000 de salariați, se impune luarea unor măsuri urgente pentru crearea premiselor legislative şi administrative, care să conducă la redresarea acestora și menținerea în circuitul economic, se impune adoptarea măsurilor urgente care să permită conversia, reducerea sau cesiunea creanțelor bugetare, în anumite condiții, pentru a pentru a evita intrarea iminentă în faliment a multor societăți cu potential de viabilizare și cu consecințe grave în plan economic și social.

Ținând seama de necesitatea instituirii unor măsuri urgente pentru asigurarea furnizării continue a serviciilor publice de producere și furnizare de energie termică și electrică de către operatorii economici aflați în dificultate,Având în vedere faptul că fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile de organizare şi funcţionare, pentru cheltuielile specifice actului de justiţie și pentru cheltuielile de investiții ale Ministerului Justiției sunt insuficiente și este necesară și utilizarea altor surse, luând în considerare faptul că aspectele prezentate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art.I – Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 5, alineatul (1), punctele 31, 66 și 72 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”31. insolvența societății de asigurare/reasigurare este acea stare a societății de asigurare/reasigurare caracterizată prin una dintre următoarele situații:

 1. a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești;
 2. b) retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare/reasigurare, ca urmare a imposibilității restabilirii, în cadrul procedurii de redresare financiară a: (i) respectării cerinței de capital de solvabilitate – în cazul societăților supravegheate conform părții I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare;

(ii) marjei de solvabilitate disponibile cel puțin la nivelul marjei de solvabilitate minime – în cazul societăților supravegheate conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare”:

 1. c) retragerea autorizației în cazul asigurătorului rezidual rezultat din procesul de rezoluție conform prevederilor art. 71 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor”.

”66. supravegherea exercitată de administratorul judiciar, în condiţiile în care nu s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, constă în analiza permanentă a activităţii acestuia, avizarea prealabilă atât a măsurilor care implică patrimonial debitorul, cât şi a celor menite să conducă la restructurarea/reorganizarea acestuia și urmărirea operațiunilor efectuate în baza avizului prealabil. Avizarea se efectuează având la bază o raportare întocmită de către administratorul special, care menţionează şi faptul că au fost verificate şi că sunt îndeplinite condiţiile privind realitatea şi oportunitatea operaţiunilor juridice supuse avizării. Supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului se face prin avizul prealabil acordat cel puţin cu privire la următoarele operaţiuni:

 1. a) plăţile, atât prin contul bancar, cât şi prin casierie; aceasta se poate realiza fie prin avizarea fiecărei plăţi, fie prin instrucţiuni generale cu privire la efectuarea plăţilor;
 2. b) încheierea contractelor în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare;
 3. c) operaţiunile juridice în litigiile în care este implicat debitorul, avizarea măsurilor propuse privind recuperarea creanţelor;
 4. d) operaţiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări etc.;
 5. e) tranzacţiile propuse de către debitor;
 6. f) situaţiile financiare şi raportul de activitate ataşat acestora;
 7. g) măsurile de restructurare sau modificările contractului colectiv de muncă;
 8. h) mandatele pentru adunările şi comitetele creditorilor ale societăţilor aflate în

insolvenţă la care societatea debitoare deţine calitatea de creditor, precum şi în adunările

generale ale acţionarilor la societăţile la care debitorul deţine participaţii;

 1. i) înstrăinarea de active imobilizate din patrimoniul societăţii la care debitorul deţine participaţii sau grevarea de sarcini ale acestora, este necesară, pe lângă avizul administratorului judiciar, şi parcurgerea procedurii prevăzute de art. 87 alin. (2) şi (3)”.

”72. valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori cât și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Când cererea de deschidere a procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului”.

 1. La articolul 5, alineatul (1), după punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 73, cu următorul cuprins: “73. fondul de comerţ reprezintă ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale – mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial -, utilizate de un operator economic în vederea desfășurării activității sale;”
 2. La articolul 45, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

“d) desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a procedurii, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, dintre ofertele depuse la dosare de către practicieni în insolvență. În lipsa depunerii unor oferte, desemnarea se va face aleatoriu, dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România care şi-au depus ofertă la dosar. Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii. Totodată, judecătorul-sindic va fixa onorariul în conformitate cu criteriile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă”

 1. La articolul 52, după alineatul (1), se introduce un alineat nou alin.(2) cu următorul cuprins:

”(2) Nu poate fi desemnat ca administrator special o persoană fizică sau juridică care are și calitatea de creditor”.

 1. La art. 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, practicianul în insolvenţă interesat va arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. În cazul în care nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România”

 1. La articolul 59, alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operațiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se vor include informații privind respectarea obligațiilor fiscale, referitoare la obținerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizațiilor pentru desfășurarea activității, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia”.

 1. După alineatul (1) al articolului 61 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Nu vor putea fi desemnate în baza alin. (1) acele persoane care se află într-o relație contractuală sau într-o relație de afiliere, așa cum este aceasta definită în Codul Fiscal, cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul în insolvență sau cu vreunul dintre creditori”.

 1. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), k), l), m) și n) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi a cazului în care cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea documentelor prevăzute la lit. h), i) şi j) este sancţionată cu decăderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare”.

 1. La articolul 75, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins, iar după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (31) – (33), cu următorul cuprins:

“(3) – Nu sunt supuse suspendarii prevăzute la alin. (1) acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acţiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie şi de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de maxim 10 de zile de la data depunerii, cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe. Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestaţie cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) şi (7).

(31) În cazul nesoluționării cererii de plată în termenul prevăzut la alin. (3), judecătorul sindic, la cererea creditorului în cauză, sancționează administratorul judiciar cu amendă cuprinsă între 30% și 50 % din cuantumul sumei ce face obiectul cererii de plată.

(32) În cazul nesoluționării, în mod repetat, de către administratorul judiciar a cererilor de plată, judecătorul sindic, în orice moment al procedurii, la cererea creditorului, înlocuiește administratorul judiciar și desemnează un alt administrator judiciar, în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. d). (33) Judecătorul sindic se pronunță în termen de maxim 30 de zile asupra cererilor formulate de creditor în baza alin. (31) – (32).

 1. La articolul 102, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) – Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a creanţelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. Sunt creanţe anterioare şi creanţele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, organelle de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală pe baza analizei de risc, potrivit prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei, conform evidențelor proprii, în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul”.

 1. După alineatul 8 al articolului 102 se introduce un nou alineat, alineatul 81, cu următorul cuprins:

“(81) Creanțele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat, vor fi admise la masa credală și înscrise sub condiție rezolutorie până la finalizarea acțiunii în contencios”.

 1. La articolul 133, alineatul (5), litera K) se modifică și va avea următorul cuprins:

“K. – Prin excepție de la prevederile lit.J, planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creanțelor bugetare în titluri de valoare. Cu consimțământul creditorului bugetar exprimat prin vot, planul de reorganizare poate prevedea doar conversia creanțelor bugetare în acțiuni, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. să rezulte din conținutul planului de reorganizare, pe baza analizei economicofinanciare, faptul că societatea debitoare își poate continua activitatea, măsura propusă fiind una viabilă pentru societate;
 2. să rezulte din conținutul planului de reorganizare faptul că aceasta modalitate de stingere a creanței bugetare duce la maximizarea recuperării creanței statului, faţă de situația intrării debitorului in faliment;
 3. conversia să fie integrală si efectuată la valoarea creanței bugetare deținute, ea neputând fi cumulată cu măsura reducerii creanței bugetare.

Creditorul bugetar poate contracta serviciile unui evaluator independent pentru realizarea unui raport de evaluare asupra condițiilor de la punctele 1 și 2, pe baza căruia să-și exercite votul asupra planului de reorganizare care cuprinde propunerea de conversie a creanței bugetare.”

 1. După alineatul (5) al articolului 133 se introduc trei noi alineate, alineatele (51), (52), (53) cu următorul cuprins: ”(51) Creditorul bugetar poate aproba planul de reorganizare în care este propusă reducerea creanței bugetare negarantate, reducere fundamentată de administratorul judiciar în cuprinsul planului, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
 2. a) măsura de reducere reprezintă modalitatea optimă de recuperare a creanței bugetare negarantate, faţă de situația intrării debitorului in faliment;
 3. b) debitoarea deține un fond de comerț care sa îi permită continuarea activității;
 4. c) măsura de reducere conduce la viabilizarea societății debitoare;

(52) În cazul în care administratorul judiciar propune în planul de reorganizare măsura reducerii creanțelor bugetare negarantate cu până la 50%, creditorul bugetar aprobă planul în situația în care sunt îndeplinite cumulativ criteriile prevăzute la alin. (51) și cel puțin încă un criteriu din următoarele:

 1. a) să rezulte un nivel de cel puțin 50% al obligațiilor fiscale curente datorate pe perioada executării planului de reorganizare față de nivelul mediu anual al acestora înaintea intrării în insolvență;
 2. b) societatea debitoare trebuie să desfășoare o activitate de interes public;
 3. c) societatea debitoare trebuie să desfășoare o activitate strategică într-o anumită ramura economică.

(53) În ipotezele prevăzute de alin. (51) și (52), rămân incidente prevederile privind realizarea testului creditorului privat, astfel cum este definit de art.5 pct.71”.

 1. După articolul 135 se introduce un nou articol, art. 1351 cu următorul cuprins:

”Art. 1351 – (1) Data stingerii creanțelor supuse conversiei, în condițiile art.133 alin. 5 lit. K, este data realizării conversiei.

(2) Instituția publică ce exercită calitatea de acționar în numele statului la data efectuării conversiei exercită drepturile și obligațiile statului român în calitate de acționar pentru acțiunile emise în favoarea statului de operatorii economici şi înregistrează în evidențele contabile aceste acțiuni.

(3) În cazul în care statul nu deține, anterior conversiei, acțiuni ale debitorului, pentru acțiunile emise urmare conversiei, exercitarea drepturilor și obligațiilor statului român, precum și înregistrarea acțiunilor astfel dobândite în evidențele contabile se realizează de către Autoritatea de Administrare a Activelor Statului”.

 1. La articolul 143, alineatele (1) și (3), se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în maxim 30 de zile de la inregistrarea acesteia la dosarul cauzei”.

”(3) Titularul unei creanţe curente, certă, lichidă şi exigibilă mai veche de 60 de zile şi un cuantum peste valoarea-prag, poate solicita, oricând în timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în maxim 30 de zile de la inregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea sa va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situaţia în care creanţa nu este datorată, este achitată sau debitoarea încheie o convenţie de plată cu acest creditor”.

16.La articolul 169, alineatele (2) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(2) – Administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar, ori de câte ori identifică persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului, va promova acțiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale. Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului aceasta poate fi introdusă de președintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce această acțiune, în aceleași condiții, creditorul care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală”.

”(7) În cazul în care s-a pronunţat o hotărâre de respingere a acţiunii introduce potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (2), administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care nu intenţionează să formuleze apel împotriva acesteia va notifica în acest sens comitetul creditorilor sau, în cazul în care nu a fost desemnat un comitet al creditorilor, adunarea creditorilor. Împotriva acestei hotărâri, calea de atac poate fi exercitată direct de președintele comitetului creditorilor, iar în lipsa constituirii unui comitet, de către orice creditor interesat care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală”.

 1. Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:

“170 – Acţiunea prevăzută la art. 169 se prescrie în termen de 3 ani. Prescripţia începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai târziu de data publicării în Buletinul procedurilor de insolvență a raportului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar prevăzut de art.58 alin.(1) lit. b) sau, după caz, art.64 lit. a)”.

 1. La articolul 243, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 243. – (1) Procedura falimentului, reglementată prin prezentul capitol, se aplică societăților de asigurare/reasigurare prevăzute de art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 237/2015, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum şi sucursalelor şi filialelor societăților de asigurare din state terțe, care au sediul în România”.

 1. Articolul 244 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 244. – (1) În prezentul capitol, termenii “autoritatea competentă”, “autorităţi de supraveghere”, “creditori de asigurări”, “creanţe de asigurări”, “acord de plată a creanţelor de asigurări” şi “Fond de garantare”, “procedură de redresare financiară”, “stat membru”, “stat membru de origine”, “stat membru gazdă” şi “stat terţ” au înţelesul prevăzut de Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și în Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare.

(2)Termenii “filială”, “sucursală”, “persoane care conduc efectiv societatea” şi “acţionar semnificativ” au înţelesul prevăzut de Legea nr. 237/2015”.

 1. La articolul 246, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Înainte de înregistrarea la tribunal, cererea prevăzută la alin. (1) se înaintează Autorităţii de Supraveghere Financiară o dată cu actele şi documentele doveditoare, în vederea analizării acesteia şi a formulării întâmpinării prevăzute la art. 248 alin. (1). Societatea de asigurare/reasigurare debitoare anexează la cerere, în mod obligatoriu, registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, conform reglementărilor în vigoare referitoare la rezervele tehnice”.

 1. Articolul 248 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 248. – (1) Cererea prevăzută la art. 246 alin. (1) şi la art. 247 alin. (1) se înregistrează de tribunal odată cu întâmpinarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin care aceasta comunică dacă societatea de asigurare/reasigurare debitoare face sau nu face obiectul unei proceduri de redresare financiară, conform Legii nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, pentru restabilirea situaţiei sale financiare sau, după caz, pentru

onorarea plăţilor către creditori, în cadrul unor măsuri administrative de redresare financiară sau unei proceduri de rezoluție conform Legii nr. 246/2015.

(2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunţă de judecătorul-sindic dacă societatea de asigurare/reasigurare se află în stare de insolvență, definită conform art. 5 pct. 31”.

 1. La articolul 249 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 249. – (1) În temeiul prezentului titlu, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate introduce o cerere privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de asigurare/reasigurare debitoare, în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 5 pct. 31”.

 1. La articolul 249 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară privind închiderea procedurii de redresare financiară/rezoluție urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii de asigurare/reasigurare;”

 1. La articolul 250, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 250. – (1) În urma înregistrării cererii, potrivit art. 246-249, se vor cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare, atât prin administrator interimar, cât și prin reprezentantul asociațiilor/acționarilor şi, după caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, va fi notificat şi Fondul de garantare.”

 1. La articolul 251, se introduc două noi alineate, alin.(2) – (3), cu următorul cuprins:

„(2) În situația în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat un lichidator judiciar în condițiile alin. (1), iar acesta a fost confirmat de către adunarea creditorilor, onorariul acestuia supus confirmării adunării creditorilor nu poate depăși onorariul cuprins în oferta supusă avizării Autorității de Supraveghere Financiară.

„(3) La stabilirea nivelului onorariului vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

 1. După articolul 251 se introduce un nou articol, art. 2511, cu următorul cuprins:

„Art. 2511 – Din comitetul creditorilor face parte, în mod obligatoriu, Fondul de garantare.”

 1. La articolul 252, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 252. – (1) În urma pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul judiciar comunică de îndată despre aceasta părţilor interesate, Autorității de Supraveghere Financiară, Fondului de garantare, precum şi oficiului registrului comerţului unde este înregistrată societatea de asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării menţiunii «societate de asigurare/reasigurare în faliment»”.

 1. La articolul 258, litera c) se abrogă.
 2. La articolul 258, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) menţinerea sau denunţarea unor contracte, altele decât contractele de asigurare, încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, cu acordul Comitetului creditorilor;

 1. e) conducerea activităţii societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, respective efectuarea operaţiunilor în interesul procedurii de faliment;”
 2. La articolul 258, partea introductivă a literei q) se modifică și va avea următorul cuprins:

„q) lichidarea bunurilor şi valorificarea drepturilor din patrimoniul societăţii de asigurare/reasigurare debitoare şi cu înştiinţarea Fondului de garantare, cu aprobarea adunării creditorilor, urmărindu-se valorificarea optimă a acestora, în scopul achitării datoriilor către creditorii de asigurări, prin:”

 1. La articolul 258 litera q), punctul 1 se abrogă.
 2. La articolul 258 se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:

(2) Verificarea creanțelor de către lichidatorul judiciar se face într-un termen care nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării la instanța competentă a declarației de creanță a acestuia.

(3) În urma verificării, lichidatorul judiciar va întocmi un raport separat cu privire la creanțele FGA, în care va prezenta situația declarațiilor de creanță depuse de către FGA și totodată va modifica în mod corespunzător Tabelul creanțelor înscrise la masa credală. (4) Lichidatorul judiciar va transmite FGA informațiile și documentele necesare exercitării atribuțiilor acestuia din urmă.”

 1. Articolul 260 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 260 – (1) Pentru încălcarea gravă a atribuțiilor, lichidatorul judiciar poate fi înlocuit de judecătorul-sindic, în condițiile art. 57 alin. (4).

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita judecătorului syndic înlocuirea lichidatorului judiciar dacă constată neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul capitol. Cererea acestuia se judeca în camera de consiliu în termen de 30 de zile

cu citarea lichidatorului judiciar, comitetului creditorilor și administratorului special.

(3) În cazul admiterii acțiunii, judecătorul – sindic va desemnează un lichidator judiciar de pe lista practicienilor în insolvență agreați de Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

 1. La articolul 262, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Retragerea autorizației de funcționare nu împiedică lichidatorul judiciar sau orice altă persoană împuternicită în acest sens de către acesta să desfășoare unele dintre operațiunile de asigurare ale societății de asigurare/reasigurare debitoare, în măsura în care acest lucru este necesar sau adecvat, în scopul finalizării procedurii de faliment. Aceste operațiuni se vor putea desfășura numai cu avizul prealabil al autorității competente și până la data denunțării polițelor de asigurare.”

 1. La articolul 262, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (31) – (33), cu următorul cuprins:

„(31) Registrele speciale de evidenta a activelor care acoperă rezervele tehnice brute se mențin și după deschiderea procedurii de faliment. În cazul în care un asigurător desfășoară atât activități de asigurare de viață, cat si de asigurare generala, se vor menține registre separate pentru fiecare tip de activitate.

(32) La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept în termen de 90 de zile. În aceleași condiții, se vor denunța și contractele de reasigurare.

(33) În acest sens, lichidatorul judiciar notifică demersul privind denunțarea polițelor de asigurare precum și posibilitatea creditorilor de asigurări de a recupera de la Fondul de garantare primele datorate de asigurator pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit. Notificarea se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în două ziare de circulație națională precum și pe site-ul societății de asigurare reasigurare în faliment.

 1. Articolul 263 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 263. – După pronunțarea hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăți de asigurare/reasigurare debitoare, lichidatorul judiciar întocmește raportul prevăzut la art. 258 lit. a).”

 1. Articolele 264 și 265 se abrogă.
 2. La articolul 266, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, în condițiile prezentului titlu, Fondul de garantare este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, conform procedurii administrative reglementate de Legea nr. 213/2015.”

 1. La articolul 267 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 267. – (1) Creanțele de asigurări, indiferent de momentul nașterii acestora, se bucură de prioritate absolută față de orice alte creanțe, în ceea ce privește activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale societății de asigurare/reasigurare aflate în procedură de faliment. Aceste creanțe se plătesc în lei, imediat după plata creanțelor prevăzute la

art. 159 alin. (1) pct. 2.”

 1. La articolul 267, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele rezultate în urma valorificării activelor admise să reprezinte rezervele tehnice ale societății de asigurare/reasigurare, vor fi distribuite integral în vederea stingerii creanțelor Fondului de garantare aferente plăților de despăgubiri/indemnizații acordate creditorilor de asigurări din disponibilitățile sale, în aplicarea prevederilor Legii nr. 213/2015.”

 1. La articolul 324, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 324. – (1) Instanța determinată potrivit prevederilor art. 41 este singura autoritate competentă împuternicită să decidă cu privire la aplicarea procedurii falimentului în ceea ce privește o societate de asigurare/reasigurare, persoană juridică română, inclusiv sucursalele acesteia din alte state membre. Hotărârea instanței se poate lua în absența ori după adoptarea unor măsuri de redresare financiară. Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului, precum şi efectele acesteia se află sub incidența legii statului român. Prevederile privind redresarea si rezoluția financiară din Legii nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare respectiv din Legea nr. 246/2015 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II- Alineatul (2) al articolului 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 şi 24 se constituie şi se utilizează, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la alte dispoziţii legale, ca fond special la dispoziţia Ministerului Justiţiei, pentru organizarea şi funcţionarea AEGRM, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de investiții aferente Ministerului Justiției și instanțelor judecătorești.”

Art III – După alineatul 2 al articolului 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, se introduce un nou alineat, alin. (21) cu următorul cuprins:

”(21) Categoriile de cheltuieli cu bunuri și servicii și categoriile de cheltuieli de investiții aferente Ministerului Justiției și instanțelor judecătorești care se vor finanța din sumele prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.”

Art. IV – La articolul 25 alineatul (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

“e) cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de investiții aferente Ministerului Justiției și instanțelor judecătorești, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.”

Art V – După alineatul 2 al articolului 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un noualineat, alin. (21) cu următorul cuprins:

”(21) Categoriile de cheltuieli cu bunuri și servicii și categoriile de cheltuieli de investiții aferente Ministerului Justiției și instanțelor judecătorești care se vor finanța din sumele prevăzute la alin. (2) lit. e) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.”

Art. VI – La articolul 13 alineatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:

“j) achiziții din veniturile obținute potrivit art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare și art. 25 alin. (2) – (5) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.VII – Alineatul (5) al articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22 noiembrie 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.

Art. VIII – (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, practicianul în insolvenţă care se regăseşte în situaţia de incompatibilitate prevăzută la art. 28 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22 noiembrie 2006, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, este obligat să opteze pentru exercitarea mandatului de administrator judiciar/lichidator judiciar fie în procedura de insolvență a debitorului, fie a creditorului, notificând în acest sens judecătorul sindic.

(2) În cazul în care, la împlinirea termenului prevăzut la alin.(1), practicianul în insolvenţă nu şi-a îndeplinit obligaţia de a opta, acesta va rămâne administrator judiciar/lichidator judiciar al debitorului. Orice acte semnate în procedura de insolvență a creditorului după împlinirea acestui termen sunt lovite de nulitate absolută.

Art.IX – Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 264, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(5) La contribuabilii/plătitorii la care s-a deschis procedura insolvenţei, potrivit legii, conversia creanţelor bugetare în acţiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, în condiţiile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.”

 1. După articolul 264 se introduce un nou articol, art. 2641, cu următorul cuprins:

11

“Art.2641 – Cesiunea creanțelor bugetare (1) Creditorul bugetar poate cesiona creanțele bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv consolidat de creanţe;
 2. b) plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maxim 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
 3. c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței;
 4. d) contractul de cesiune se încheie între data definitivării tabelului consolidat de creanțe și data aprobării planului de reorganizare.

(2) Cesionarul creanţei bugetare preia ca urmare a cesiunii de creanţă toate drepturile creditorului bugetar.

(3) În situația în care plata prețului cesiunii se se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, se datorează dobânzi potrivit prezentului cod.

(4) Dacă cesionarul nu plătește creditorului bugetar, la termenele prevăzute în contract, prețul cesiunii, contractul de cesiune reprezintă titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanța acestuia este o creanță bugetară ce poate fi recuperată potrivit prezentului cod.

(5) În situaţia în care există mai mulţi ofertanţi care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1), cesiunea de creanţă se va realiza ca urmare a unei procedure competitive organizate de către creditorul bugetar bazate pe criteriul celui mai mare preț al cesiunii oferit și pe al celui mai scurt termen de plată a prețului cesiunii.”

Art.X – Dispozițiile art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru debitorii aflați în procedura insolvenței la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. XI – (1) Termenul prevăzut la art. 75 alin. (3), prevederile alin. (31)-(33) ale aceluiași articol, precum şi termenele prevăzute la art. 143 alin. (1) şi (3) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) În cazul cererilornesolutionate in procesele aflate deja pe rol, termenele prevăzute mai sus se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. XII – (1) Prevederile art. 133 alin. (5) lit. K), ale art. 133 alin. (51) – (53), precum și cele ale art. 1351 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică și proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, cu condiția ca planul de reorganizare să nu fie aprobat de adunarea generală a creditorilor până la data intrării în vigoare a ordonanței.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × one =