Acasă Info Local MĂSURI PENTRU DEBLOCAREA ACTIVITĂȚII UNOR AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE

MĂSURI PENTRU DEBLOCAREA ACTIVITĂȚII UNOR AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE

DISTRIBUIȚI

guvern

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare. Un set de reglementări inclus în actul normativ are scopul de a soluționa unele situații care au generat blocarea activității anumitor autorități publice locale. Este vorba despre localități în care fie au fost dizolvate consiliile locale, fie primarul nu își poate exercita atribuțiile (ca urmare a încetării mandatului, a suspendării mandatului sau a dispunerii de măsuri preventive), fie ambele situații simultan. În aceste localități nu mai este posibilă, conform legislației în vigoare, adoptarea deciziilor la nivelul autorității publice locale (hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului) și/sau prestarea anumitor servicii publice, cu consecințe negative asupra bunei administrări a localității respective, cum ar fi imposibilitatea de a aproba bugetul local sau rectificări ale bugetului local, imposibilitatea de a stabili în termenul legal (până la 10 noiembrie 2015) nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016,  imposibilitatea emiterii autorizațiilor de construcție, imposibilitatea acordării unor drepturi sociale respectiv de asistență socială, protecția copilului, ajutoare pentru încălzire, venit minim garantat.

Pentru deblocarea acestor situații, prin actul normativ aprobat au fost stabilite următoarele măsuri: Drepturile de asistență socială (alocație, măsuri de protecție socială, ajutoare pentru încălzire acordate persoanelor cu venituri mici, etc) vor putea fi aprobate de către secretarul unității administrativ-teritoriale sau de persoana numită de prefect în acest sens, în situația în care primarul nu își poate exercita atribuțiile.

În cazul dizolvării consiliului local – posibilitatea reconstituirii consiliului din membri supleanți. În situația majorării/diminuării bugetului local cu sume de la bugetul de stat, prin hotărâre de Guvern – posibilitatea ca prefectul să desemneze o persoană care să preia calitatea de ordonator principal de credite și care să aibă dreptul de a rectifica bugetul local prin aprobarea unei decizii, cu avizul Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Referitor la nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 – posibilitatea aprobării lor prin dispoziție a primarului, în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau – dacă nici primarul nu-și poate exercita atribuțiile – prin decizie aprobată de secretarul unității administrativ-teritoriale (sau de către persoana desemnată să preia calitatea de ordonator principal de credite), cu avizul Administrației Județene a Finanțelor Publice. Emiterea autorizațiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, pentru lucările care se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde primarul nu îşi poate exercita atribuţiile.

De asemenea, senatele universitare ale instituţiilor de învăţământ pot aproba, la propunerea consiliului de administraţie, în anul universitar 2015-2016, continuarea raporturilor juridice de muncă pentru cadrele didactice cu grad de asistent/lector care nu şi-au obţinut titlul de doctor până la această dată. În lipsa unei astfel de prevederi, dat fiind numărul semnificativ de cadre didactice fără studiile doctorale finalizate, instituţiile de învăţământ superior ar fi fost în imposibilitatea de a asigura condiţiile optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.

Alte prevederi ale actului normativ modifică două aspecte din Legea finanțelor publice (Legea 500/2002 cu modificările și completările ulterioare): Se prorogă până la 1 ianuarie 2017 termenul pentru aplicarea prevederilor referitoare la elaborarea bugetului la partea de cheltuieli pe credite de angajament și credite bugetare, precum și elaborarea programelor bugetare pe baza unei noi metodologii; Se prorogă cu doi ani, de la 20 octombrie 2015 la 20 octombrie 2017, intrarea în vigoare a prevederii potrivit căreia conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituțiile publice aflați în funcție trebuie să obțină certificat de atestare a cunoștințelor în Sistemul European de Conturi.

De asemenea, se transferă responsabilitatea prezentării României în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investigații în sarcina Ministerului Finanțelor Publice. Reprezentarea României se realizează tot de către Ministerul Finanțelor Publice și în situația în care România este chemată în fața tribunalelor arbitrale, atunci când prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se referă la protecția reciprocă a investițiilor din tratatele internaționale la care România este parte. Totodată, se instituie competența Ministerului Finanțelor Publice de a reprezenta România în eventualele acțiuni judiciare dintr-un stat pe teritoriul căruia se inițiază o procedură de recunoaștere și/sau executare a acestora, dându-se însă și Guvernului posibilitatea ca în situații temeinic justificate să acorde altei instituții această competență. Ministerul Finanțelor Publice se va subroga în toate drepturile și obligațiile aferente litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții sau pe rolul altui tribunal arbitral internațional, atunci când prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se referă la protecția reciprocă a investițiilor din tratate internaționale la care România este parte. Excepție fac litigiile în care au fost desemnate alte instituții publice pentru a asigura reprezentarea juridică până la data intrării în vigoare a actului normativ adoptat astăzi.

O altă prevedere a actului normativ vizează activitatea de administrare fiscală a marilor contribuabili, care va fi realizată de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, structură cu personalitate juridică înființată în subordinea ANAF. Organizarea și funcționarea acestei structuri se vor reglementa printr-o Hotărâre de Guvern. Personalul Direcția Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se va prelua în cadrul noii structuri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here