Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse în ședința Guvernului din 4 mai 2022

Proiectele de acte normative incluse în ședința Guvernului din 4 mai 2022

DISTRIBUIȚI

 PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de administrare a investițiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piaţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-2.pdf

 1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 2. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-3.pdf
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învăţământ superior

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-4.pdf

 1. PROIECT DE LEGE privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
 2. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-5.pdf
 3. PROIECT DE LEGE privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/LG-6.pdf

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-3.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-4.pdf

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-20.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art.26 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 şi (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-21.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-22.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicațiilor ce va avea loc la Bucureşti in perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXE-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru modificarea Anexei nr.29 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-1.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor suprafeţe de teren din administrarea Penitenciarului Brăila din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-23.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituţii din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-24.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii imobilelor 3526 şi 3169 aflate in domeniul public al statului şi in administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-25.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfășurării în România a Conferinței internaţionale cu tema ,,Războaiele de independenţă, diplomaţie şi societate. Noi perspective şi abordări ale Problemei Orientale 1875-1878″, în perioada 8-11 mai 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-2.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Dvorzhetska Mariia”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-26.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Melnychuk Anastasiia”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-27.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea datelor tehnice şi adresa unor bunuri imobile cuprinse in Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Ialomiţa şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Ialomiţa, ca urmare a înscrierii în cartea funciară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-28.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2022 pentru ordonatorii principali de credite cu atribuții în organizarea şi desfășurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotențiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicațiilor la Bucureşti, in perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-3.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii ,,Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centură Sud km 52+700 – km 100+900″

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea ASOCIAŢIA TEHNOPOL GALAŢI ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-29.pdf

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conţinutului Programului de convergenţă 2022-2025

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-11.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19, în baza art. 107 alin.(3) lit. b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi a Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, promovat de Comisia Europeană

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-9.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale, în vederea demarării negocierilor pentru menţinerea activitătii fabricii de zahăr de la Luduș – SC TEREOS RO SA

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-10.pdf

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here