Acasă Politic Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 29...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 29 iunie 2022

DISTRIBUIȚI

 

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, şi componentele acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST- elaborată în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 7. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal bugetare
 8. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027
 9. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 10. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

10.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unui alt act normativ

11.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind luarea unor măsuri pentru asigurarea implementării din fonduri externe nerambursabile şi a sustenabilităţii proiectelor contractate în cadrul Programul Operaţional Competitivitate, apelului 2, Acţiunea 2.3.3

12.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea alineatului (1) al articolului 128 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

13.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/ sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, cât şi a altor creanţe bugetare

 

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind premierea de către Clubul Sportiv ,,Dinamo” Bucureşti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a domnului David Popovici pentru performanţele obţinute la Campionatul Mondial de Nataţie-Înot Seniori, desfăşurat Ia Budapesta în anul 2022
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chişinău, la 11 februarie 2022
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”- S.A, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Multianuale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.579/2016
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013- 2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii pentru perioada 2022-2050

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale situate în judeţul Cluj, închirierea unor părţi din imobilele 1191, 2833 şi 3190 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei ,,Grup de Acţiune Locală Bucovina de Munte”, judeţul Suceava, ca fiind de utilitate publică

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul annual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate societăţii ,,Conpet”- S.A. Ploieşti, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor rezultate ca urmare a investiţiilor prevăzute prin programele de reabilitare, modernizare şi dezvoltare realizate din surse proprii de finanţare, puse în funcţiune în perioada 2002-2018, amortizate integral, actualizarea valorilor de inventar a mijloacelor fixe din domeniul public al statului modernizate în perioada 2005-2013, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi societatea ,,Conpet” – S.A. Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2002

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea menţinerii valabilităţii Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” S.A. Bucureşti şi Compania „ELF Aquitaine”, pe de altă parte, ca urmare a schimbării structurii acţionariatului cu drept de control asupra ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, în calitate de titular actual al acordului de concesiune, împreună cu OMV Petrom S.A.

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a· acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015 – 2025

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în folosinţă gratuită Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional „George Enescu”

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Nominalizarea membrilor Comitetului de investiţii din cadrul Contractului de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 31 martie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022

 

 1. RAPOARTE
 2. RAPORT de activitate al Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2021 referitor la stadiul îndeplinirii măsurilor de reformă feroviară

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului dea emite ordonanţe

 

 

VII.  PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here