Acasă Anunturi
DISTRIBUIȚI

Formular nr. 6

 

ANUNŢ DE LICITAŢIE

1.Informaţii generale ale locatorului:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov cu sediul în Bd. Basarabia, nr. 49-51, sector 2, telefon +4021 9273, cod fiscal 14989140, cont trezorerie RO81TREZ42121F335000XXXX, reprezentat prin Ec. Sârboiu Dan, având functia de Manager, în calitate de locator.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Obiectul închirierii: închiriere prin licitaţie publică a unui spațiu, în suprafaţă totală utilă de 94.64 mp, din imobilul situat în Bucuresti, Bdul. Basarabia, nr 49-51, Sector 2, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire

3.1. Punerea la dispoziţia persoanelor interesate care vor înainta o cerere în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire (instrucțiuni privind organizarea și desfăsurarea procedurii de închiriere, caiet de sarcini și contract închiriere-cadru) pe suport hârtie.

3.2. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Autoritatea Contractantă, din cadrul unității sanitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

3.3. Taxele aferente documentației de atribuire sunt:

– taxa de participare la licitație este de 200 lei;

– caietul de sarcini în valoare de 150 lei.

3.4.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor va fi data de 13.04.2024, ora 1200.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor va fi data de 23.04.2024, ora 1200.

4.2. Ofertele vor fi depuse la sediul Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – Registratura unității spitalicești, din Bdul. Basarabia, nr. 49-51, sector 2, București.

4.3. Fiecare ofertă va fi depusă în două exemplare: original şi copie. Pe plicul exterior al fiecărui exemplar se va indica obiectul concesiunii. Pe plicul interior care conţine oferta propriu-zisă se înscriu numele sau denumirea ofertantului, domiciliul sau sediul social al acestuia.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

data 23.04.2024, ora 1500, Sala de ședințe a unității sanitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov. 

  1. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Bucureşti, adresa Bulevardul Unirii, nr.37, sector 3, nr.telefon 021.408.36.00, e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanţei conform Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.04.2024.
  3. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la sediul Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – Casieria unității spitalicești, Dna Nicoleta Moisescu, din Bdul. Basarabia, nr. 49-51, sector 2, București.

Mirela Popa

Serviciul Achizitii Publice si Contractare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here