Acasă Anunturi ANUNŢ PUBLICITAR

ANUNŢ PUBLICITAR

DISTRIBUIȚI

ANUNŢ PUBLICITAR

 

   1. CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, cu sediul în Bucureşti, str. Gh.Manu, nr.18, sector 1, telefon/fax: 021/212.56.95,  212.75.34, cod fiscal 4192545, cont nr.RO 58 TREZ 4215006XXX000266 deschis la Trezoreria judeţului Ilfov, reprezentat prin preşedinte Marian PETRACHEşi director economic Bogdan COSTEA.

 

2. Obiectul licitaţiei şi locul de amplasare:

Închirierea terenului în suprafaţă de 16 mp aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov,situat în oraşul  Otopeni, Strada Calea Bucureştilor nr.222 C

            3. Data şi ora limită de depunere a cererilor de înscriere: 13.12.2012, ora: 1000 .

Locul de depunere a acestora: sediul Consiliului Judeţean Ilfov

– Registratură.

 

4. Data ora şi locul desfăşurării licitaţiei.

Licitaţia va avea loc în data de  13.12.2012, ora 1200  la sediul

Consiliului Judeţean Ilfov, str.Gheorghe Manu nr.18, sect.1 Bucureşti.

 

            5. Locul unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii: Compartiment Patrimoniu – etaj 1.

 

            6. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească licitatorul pentru a fi admis la licitaţie sunt prevăzute în Instrucţiunile pentru ofertanţi şi cuprind: condiţiile de calificare – cazier fiscal, bilanţ contabil, certificat  fiscal, ştate de plată, certificat constatator ORC, certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, la data de 30.11.2012.

            Totodată participanţii la licitaţie care au avut încheiate contracte cu Consiliul Judeţean Ilfov trebuie să facă dovada efectuării plăţilor la zi, rezultate din obligaţiile contractuale. Ofertantul  trebuie să facă dovada că nu are debite faţă de societăţile comerciale de utilităţi publice.

7. Cuantumul taxei şi al garanţiei  de participare, contul în care pot fi depuse:

Garanţia de participare 

– valoarea 76,8euro = 347,29 lei RON, 1 euro = 4,5220 lei RON, comunicat de BNR la data de 12.11.2012.

Garanţia de participare a ofertantului câştigător va fi reţinută de

proprietar până în momentul lichidării definitive a contractului încheiat. Dacă este necesar din această sumă vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate proprietarului de către locatar în baza contractului de închiriere. Ofertanţilor necâştigători  li se va restitui, în baza unei cereri, garanţia de participare.

Taxa de participare se va stabili astfel încât să se acopere cheltuielile ocazionate de organizarea procedurii. Aceasta se va percepe în momentul primirii instrucţiunilor  pentru ofertanţi şi nu se restituie, fiind în valoare de 300 lei RON.

Garanţia şi taxa de participare sunt valabile pentru o singură licitaţie.

            Plata taxei de participare, se face la casieriaConsiliului Judeţean Ilfov iar dovada achitării taxei se va prezenta la licitaţie, în original.         

            Garanţia de participare, în original, va fi prezentată sub formă de chitanţă eliberată de către casieria Consiliului Judeţean Ilfov sau scrisoare de garanţie bancară emisă de către o bancă din România.

 

8. Alte informaţii  – activităţile pentru care bunul poate fi închiriat:

a) – amplasare panou publicitar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here