Acasă Economie ILFOVUL STĂ BINE LA EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

ILFOVUL STĂ BINE LA EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

DISTRIBUIȚI

În perioada 24 – 26 septembrie 2014 s-a desfăşurat Campania Naţională de verificare a modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr.202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi”. Obiectivul a fost creşterea prin prevenţie a gradului de conştientizare al angajatorilor asupra obligaţiilor pe care le au pentru promovarea şi respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în relaţiile de muncă, dar şi a salariaţilor asupra drepturilor care decurg din lege.

egalitatePe parcursul verificărilor s-au impus măsuri pentru interzicerea discriminării utilizate de angajtori în legătură cu relaţiile de muncă referitoare la anunţarea, organizarea concursurilor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul privat sau public (este ilegală publicarea unor anunţuri prin care se solicită angajarea la o societate/instituţie, numai a femeilor sau numai a bărbaţilor, cu excepţia locurilor de muncă unde este necesară angajarea persoanelor în funcţie de sex, datorită naturii activităţilor profesionale a fiecăruia în parte), stabilirea remuneraţiei (femeile şi bărbaţii au dreptul la salariu egal, pentru muncă de valoare egală), beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi dreptul la securitatea socială, programe de perfecţionare, specializare, recalificare profesională (indiferent de sex, salariaţii au drepturi egale în a urma aceste cursuri), promovarea profesională, aplicarea măsurilor disciplinare, dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta, condiţii de încadrare în muncă, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere.

Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: Să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor, să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă. Nu sunt considerate discriminări, măsurile speciale privind protecţia maternităţii la locul de muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Ilfov au verificat 17 angajatori, atât din sectorul privat, cât şi din sectorul public, aplicând trei avertismente pentru necompletarea regulamentului intern cu privire la comportamentul nedorit existent la locul de muncă, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală. Totodată, pentru alte deficienţe constatate în timpul controalelor s-au dispus măsuri de remediere a acestora şi intrare în legalitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here