Acasă Anunturi Anunţ pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, a Spitalului de Psihiatrie...

Anunţ pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, a Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

DISTRIBUIȚI

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca anunţă organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Manager – persoana fizică a Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

Concursul se va desfăşura în perioada 07.09.2015 – 11.09.2015 la sediul Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, din şoseaua Gării nr.56, sat Bălăceanca, comuna Cernica, Judeţul Ilfov.

Concursul se desfăşoară în doua etape, după cum urmează:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de
concurs, etapă eliminatorie;

2. etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde:

a) proba scrisa, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor – 07.09.2015 intervalul orar 12:00-

14:00;

b) proba de susţinere a proiectului de management, completată, după caz, de un interviu de
selecţie: 11.09.15, începând cu ora 9:00.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare esr.e 7,00.

După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare şi au obţinut medie finală de cel puţin 8,00.

Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

–  sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–  sunt absolvenţii unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate

de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

– au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

–  nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

–  sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

–  nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele dopumente:

1. Cerere de înscriere;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

4. Copie legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar sau copie legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

5. Curriculum vitae;

6. Copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/ atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

7. Adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de munca, certificat « in conformitate cu originalul » de catre conducerea unităţii;

8. Cazierul judiciar;

9. Adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic si neuropsihic;

  1. Declaraţie pe propria răspundere privind necalaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
  2. Declaraţie pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
  3. Copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
  4. Proiect de management realizat de candidat;

14.Chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

Cuantumul taxei de participare la concurs este de 800 lei şi se va achita la casieria Consiliului Judeţean Ilfov din str. Gheorghe Mânu nr.18, sect.l, Bucureşti.

Înscrierile se fac la sediul Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca din şoseaua Gării nr.56, sat Bălăceanca, comuna Cernica, Judeţul Ilfov, la Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, in perioada 07.08.2015 – 31.08.2015.

Temele- cadru pentru proiectul de management şi bibliografia pentru concurs sunt afişate la sediul Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov, www.ciilfov.ro şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov, www.dspilfov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, din şoseaua Gării nr.56, sat Bălăceanca, comuna Cernica, Judeţul Ilfov Tel: 021/380.74.17.

 COMISIA DE CONCURS

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here