Acasă Info Local În atenția aleșilor locali și nu numai

În atenția aleșilor locali și nu numai

DISTRIBUIȚI

Atenție la declarațiile de avere și de interese – Agenția Națională de Integritate aduce la cunoștința opiniei publice faptul că miercuri, 15 iunie 2016, este ultima zi în care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.
Astfel, pentru înlesnirea procesului de completare a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, ce sunt disponibile pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea “Formulare” (https://goo.gl/I7Lcbw). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://goo.gl/1zHmVk.declaratii avere
De asemenea, pentru completarea conformă a declarațiilor de avere și de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese (https://goo.gl/uOJ9n0), Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese (https://goo.gl/Xm3eM1), precum și secțiunea de întrebări frecvente (https://goo.gl/ny7EH1).

În vederea optimizării procesului de completare și depunere a declarațiilor, Agenția aduce la cunoștința opiniei publice un set de informații utile: Obligațiile persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese: Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum ăși ale copiilor aflați în întreținere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcția, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea 176/2010; Declarațiile de avere se întocmesc după cum urmează: În cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, (ex. salarii, dividende); În cazul celorlalte capitole din declarație, se va menționa situația la data declarării; (ex. situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii, etc.);

Declarațiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind funcțiile și activitățile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice ăși în mediul de afaceri, prevenirea ăși sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

Persoanele suspendate din exercițiul funcției sau al demnității publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declarațiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării; Obligațiile persoanelor din instituțiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese.

Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese asigură afiășarea ăși menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese pe pagina de Internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii; Persoanele desemnate vor transmite Agenției până la data de 1 august 2016, lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere ăși declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primate.

Sancțiuni prevăzute de Legea 176/2010:

Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare;

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție ăși se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaăși sancțiune se aplică ăși conducătorului entității respective, dacă acesta nu îndeplineăște obligațiile prevăzute de Legea 176/2010.

Persoanele interesate se pot adresa Agenției, în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail ani@integritate.eu.

Declarațiile se păstrează pe pagina de Internet a instituției ăși pe Portalul public al Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului, timp de 3 ani după încetarea acestora ăși se arhivează potrivit legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here